Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 28 2014

noidea
Reposted fromVix Vix viapiccolina piccolina

January 22 2014

noidea
noidea
Reposted fromrickmiller rickmiller viabet91 bet91
noidea
3923 6c9d 500
Reposted byslowerziumniewychamowaneecappaqueasfiksjofiliatulipanowazoipomrukisarazationLadyevilunforgetable
noidea
3914 7489 500
Reposted byzium zium

October 16 2013

noidea

October 03 2013

noidea
2324 87ef
Reposted fromflesz flesz viaunco unco

September 25 2013

noidea
Tańczyłem z paroma dziewczynami przypadkowymi, a potem - z Tobą, i przypadkowość skończyła się,
bo przecież my byliśmy tamtej nocy umówieni od lat.


— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej.
Reposted fromlavendowy lavendowy viaunco unco

September 16 2013

noidea
3778 0810
Reposted fromzium zium

August 28 2013

noidea


Reposted byzium zium
noidea6486 4699 500
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws viazium zium
noidea

Reposted bybet91 bet91
noidea

Reposted byzium zium
noidea


August 15 2013

noidea
Pe­wien in­diański chłopiec za­pytał kiedyś dziadka:

- Co sądzisz o sy­tuac­ji na świecie?

Dziadek odpowiedział:

- Czuję się tak, jak­by w moim ser­cu toczyły walkę dwa wil­ki. Je­den jest pełen złości i niena­wiści. Dru­giego prze­pełnia miłość, prze­bacze­nie i pokój.

- Który zwy­cięży? - chciał wie­dzieć chłopiec.

- Ten, które­go kar­mię - od­rzekł na to dziadek. 
Reposted fromtoomuch toomuch viaczasem czasem
noidea
Reposted fromlaluna laluna viaczasem czasem
noidea


x
Reposted fromlionheart lionheart viazbroo zbroo

August 14 2013

noidea
6274 5bfc 500
!!!!!!!!!!!!!!!!!!! święta prawda:)
Reposted fromxoxoxo xoxoxo viaczasem czasem

August 13 2013

noidea
Reposted fromyarmus yarmus viaunco unco
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl